សកម្មភាព
ចូលរួមអនាម័យ និងការពារពីជំងឺកូវីដ-១៩ ជាមួយសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ (TYDA)

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ លោក មែ ស៊ីថុន ប្រធានសមាគមអតីតសិស្ស-និស្សិតនៅកម្ពុជា និងសហការី បាននាំយកជែលលាងសម្អាតដៃចំណុះ ៤០០ml ចំនួន ៦០០ ដប និងចំណុះ ៦៥ml ចំនួន ១,២០០ ដប ផ្តល់ជូនសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ (TYDA) ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការបង្ការ និងទប់ស្កាតការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ។
សកម្មភាពថ្មីៗ